Wydatki na usługi gastronomiczne – Interpretacja Ministra Finansów

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 listopada 2013 r.
w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r.
Poz. 45

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, przedstawiam wyjaśnienia w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) „dalej: updop” oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) „dalej: updof”.
Zgodnie z obowiązującymi od 2007 r. regulacjami zawartymi w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Powyższe regulacje zastąpiły obowiązujące do końca 2006 r. przepisy dotyczące limitowania kosztów reprezentacji i reklamy niepublicznej, zgodnie z którymi nie były uważane za koszty uzyskania przychodów koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona była w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.
Konsekwencją zmiany regulacji dotyczących reprezentacji i reklamy, wprowadzonej od 2007 r., jest uznanie wszystkich wydatków na reklamę (prowadzoną w sposób publiczny lub niepubliczny) zakoszty uzyskania przychodów oraz wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków nareprezentację, do których w szczególności zostały zaliczone wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Po wprowadzeniu od 2007r. omówionych wyżej zmian w ustawach podatkowych, w związku z brakiem legalnej definicji pojęcia „reprezentacja”, organy podatkowe podejmowały próby nadania właściwego sensu terminowi „reprezentacja” w odniesieniu do konkretnych sytuacji występujących w praktyce gospodarczej. Jako, że wykładnia przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof dokonywana przez organy podatkowe nie zawsze zyskiwała akceptację podatników wiele spraw dotyczących omawianej tematyki przekazywanych było do oceny sądom administracyjnym. Analiza tego orzecznictwa wskazuje na występowanie poważnych wątpliwości, co do wykładni normy wynikającej z ww. przepisów ustaw o podatkach dochodowych. Skutkiem tego stanu rzeczy przy rozstrzyganiu przez sądy administracyjne sporów podatników z organami podatkowymi było wydawanie odmiennych wyroków w takich samych lub zbliżonych stanach faktycznych. Stan ten zrodził zagrożenie naruszenia konstytucyjnej zasady równości podmiotów (podatników) wobec prawa.
Przejawem występujących różnic w zakresie definiowania terminu „reprezentacja” są wydane przez sądy administracyjne rozbieżne orzeczenia, które w przeważającej liczbie uznawały koszty zakupu usług gastronomicznych, posiłków, napojów podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, bez względu na miejsce ich zakupu, za koszty reprezentacji niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (por. wyroki NSA z dnia 29 czerwca 2012r., sygn. akt FSK 2571/10 i II FSK 2572/10, z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2341/10, z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1978/10, z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2101/10).
Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wyrażały także pogląd, że skoro ustawodawca nie zdefiniował w sposób jednoznaczny pojęcia reprezentacji, należy posiłkować się definicją słownikową, iż reprezentacja to „okazałość”, „wystawność”, „wytworność” (por. wyroki zdnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10 i z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II FSK 392/11).
W innych orzeczeniach sądy administracyjne uznawały, że termin „reprezentacja” oznacza „przedstawicielstwo”, a nie „wystawność”, „okazałość”, „wytworność” (por. wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1445/10 i z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2571/10 i II FSK 2572/10).
Odnotowano również orzeczenia sądów administracyjnych uznające wydatki na poczęstunki, zakup żywności i napojów, korzystanie z usług gastronomicznych za niestanowiące kosztów reprezentacji w przypadku poniesienia na zwyczajowo podawane posiłki (poczęstunki) (por. wyrok z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10, z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II FSK 392/11).
Występujące rozbieżności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów reprezentacji wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów znalazły swoje podsumowanie w wydanym, w składzie siedmiu sędziów, wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Jakkolwiek NSA w wyroku tym podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji analiza tego orzeczenia pozwala na wysunięcie poniżej wskazanych tez ocharakterze ogólnym, które powinny być pomocne przy wykładni przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof. Z wyroku tego wynika zatem, iż:

  1. Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.
  2. Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych etc, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
  3. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.
  4. Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich doszło do poniesienia omawianych wydatków. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi przepisów art. 15 ust. 1 updop lub art. 22 ust. 1 updof, czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”. Tego rodzaju, przykładowo podane wydatki, nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być w ogóle rozważane w kontekście wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof.

Reasumując, należy stwierdzić, że analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Minister Finansów: z up. M. Grabowski

Wydatki na obiad z kontrahentem kosztem podatkowym

W dniu 25 listopada 2013 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) dotyczącą możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatnika na artykuły żywnościowe, a także na usługi restauracyjne. W poniższym Tax Alercie chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze tezy płynące z tego rozstrzygnięcia, a także wskazać ich znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej UPDOP) i art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej UPDOF) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Zarówno UPDOP jak i UPDOF nie zawiera definicji pojęcia „reprezentacji”, dlatego też na przestrzeni ostatnich miesięcy przepis ten budził bardzo wiele kontrowersji. Pojawiały się rozbieżności w sposobie interpretowania tego pojęcia nie tylko przez organy podatkowe, ale także sądy administracyjne. Dopiero w wyroku z 17 czerwca 2013 roku siedmioosobowy skład sędziowski NSA (sygn. akt II FSK 702/11) wskazał, w jaki sposób należy analizować pojęcie reprezentacji, a także orzekł, iż wydatki ponoszone przez podatnika na obiad z kontrahentem mogą stanowić koszt podatkowy. Wyrok ten był przedmiotem naszego lipcowego Tax Alerta 18/2013. Co prawda wyrok ten został wydany przez poszerzony skład NSA, to jednak inne składy orzekające nie miały obowiązku uwzględnienia tego rozstrzygnięcia, a więc w żaden sposób nie gwarantował on ochrony podatnika, który chciałby zastosować się do wniosków płynących z wyroku NSA i w analogicznych okolicznościach także zaliczyć wydatki restauracyjne do kosztów uzyskania przychodów.
Taką ochronę gwarantuje wydana dopiero teraz przez Ministra Finansów interpretacja ogólną. Jej celem było przede wszystkim wyjaśnienie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków m.in. na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami. Ministerstwo Finansów na podstawie wskazanego powyżej orzeczenia NSA wskazało cztery aspekty, które każdorazowo należy poddać analizie w celu określenia, czy dany wydatek może zostać zaliczony przez podatnika do kosztów podatkowych.
Po pierwsze pomimo faktu, iż w art. 16 ust. 1 pkt 28 UPDOP i art. 23 ust. 1 pkt 23 UPDOF bezpośrednio wskazano, iż reprezentację w szczególności mogą stanowić wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych to nie oznacza to, iż należy zawsze wyłączać te wydatki z kosztów podatkowych. Kwalifikacja każdego wydatku do kosztów uzyskania przychodów powinna być odrębna pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających jego poniesienie.

Po drugie w celu określenia, czy dany wydatek stanowi reprezentację nie jest ważne miejsce podawania posiłków, czy też świadczenia usług gastronomicznych. W ten sam sposób należy interpretować poczęstunki odbywające się w siedzibie firmy, jak również te serwowane poza nią. Minister Finansów podkreślił także, iż posiłków tych nie należy
oceniać pod kątem ich wystawności, wytworności czy też okazałości. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Następnie resort finansów wskazał cechy, jakie powinny posiadać wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych stanowiące reprezentację. Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są te wydatki, których jedynym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, wykreowanie dobrego obrazu jego firmy, czy też działalności, bądź utworzenie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań biznesowych.
Ostatnim aspektem, który podatnik powinien poddać analizie jest spełnienie przez wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te powinny zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ministerstwo Finansów podkreśliło, iż takiego związku z przychodem osiąganym przez podatnika nie mają m.in. wydatki na obiady dla rodziny, fundowane przyjęcia dla znajomych czy też usługi rozrywkowe.
Na koniec Minister Finansów podsumował, iż ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), serwowane podczas prowadzenia rozmów dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami itp. nie stanowią wydatków o charakterze reprezentacji, a więc mogą zostać zaliczone przez nich do kosztów podatkowych. Jedynie te wydatki, które ponoszone są w celu wykreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i jego działalności w oczach osób uczestniczących w spotkaniach biznesowych, bez względu na znamiona wystawności, wytworności czy też okazałości tych wydatków na poczęstunek, stanowią koszty reprezentacji, których podatnik nie będzie mógł uwzględnić w rozliczeniach podatkowych.
Wydana interpretacja ogólna z jednej strony wskazuje przesłanki, jakimi należy kierować się oceniając wydatki pod kątem ich reprezentatywnego charakteru, a z drugiej strony zapewnia ochronę w przypadku, kiedy podatnicy zastosują się do rozstrzygnięć w niej zawartych. Organy podatkowe zobowiązane są bowiem do postępowania zgodnie ze wskazanym w niej stanowiskiem Ministra Finansów, a więc nie mogą zakwestionować działania podatnika, który do kosztów podatkowych zaliczy wydatki na obiad z kontrahentem.

Zespół RSM Poland KZWS