Koszt zatrudnienia pracownika

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest znacząco wyższy niż wypłacane mu wynagrodzenie netto – czyli kwota „do ręki”.

Co na to wpływa?

Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w kilku punktach.

Rodzaj umowy:

Łączna wysokość obciążeń zależy od rodzaju zawartej umowy – w przypadku stosunku pracy (umowa o pracę) będą one znacznie wyższe w porównaniu do umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

Koszt zatrudnienia przy umowie o pracę:

Składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również obciążają przedsiębiorcę – szczegóły w tabeli.

Rodzaj ubezpieczenia

Koszty pracodawcy

Przykładowe koszty

w przypadku minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 –  2.800 PLN

Koszty pracownika

Emerytalne

9,76 %

273,28 PLN

9,76 %

Rentowe

6,50 %

182,00 PLN

1,50 %

Wypadkowe

Stopa procentowa w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej

1,67 %

Standardowa stopa procentowa

46,76 PLN

Chorobowe

2,45 %

Zdrowotne

9,00 %

Fundusz Pracy

2,45 %

68,60 PLN

FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

0,10 %

2,80 PLN

Koszty pracodawcy w przypadku minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 wynoszącego 2.800 PLN brutto wynoszą 573,44 zł. Czyli całkowity koszt zatrudnienia wynosi 3.373,44 PLN (2.800 PLN + 573,44 PLN)

Pracodawca każdego miesiąca opłaca również za pracownika składki na podatek dochodowy PIT.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowie o pracę muszą się również liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych m.in. z:

  • urlopem wypoczynkowym,
  • zwolnieniem chorobowym,
  • kierowaniem pracowników na badania lekarskie,
  • organizowaniem dla zatrudnionych osób szkoleń BHP,
  • prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej (akt osobowych),
  • płaceniem wynagrodzenia w okresach przestoju niezawinionego przez pracownika.

Koszt zatrudnienia przy umowie zlecenie

Koszt całkowitego zatrudnienia uzależniony jest od czynników charakteryzujących zatrudnionego. Pamiętać należy, że minimalna stawka godzinowa w 2021 roku wynosi 18,30 PLN brutto za godzinę

Profil zatrudnionego

Koszt zleceniodawcy

Umowa jest jedynym źródłem zatrudnienia

Pełne składki – tak jak w przypadku umowy o pracę

Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu

wynagrodzenie brutto

 

Student do ukończenia 26. roku życia

wynagrodzenie brutto

Koszt zatrudnienia przy umowie o dzieło

W tym przypadku nie odprowadza się żadnych składek do ZUS – kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Na podstawie artykułów:

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika – musisz to wiedzieć!

Link do artykułu:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika

Jak wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika/