Rozliczanie faktur korygujących w 2021

Tym postem rozpoczynamy serię artykułów dotyczących zmian w przepisach obowiązujących od 2021 roku

Faktury korygująceCzym jest faktura korygująca?

Faktura korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę, w sytuacji gdy została stwierdzona pomyłka lub wystąpiło inne zdarzenie zmieniające dane, które powinny znaleźć się na fakturze źródłowej. Wystawienie faktury korygującej jest konieczne w przypadku gdy:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży);
 • dokonano zwrotu towarów i opakowań;
 • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty;
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (np. liczbie sprzedanych towarów/usług czy danych dotyczących stron transakcji).

Rodzaje faktur korygujących:

„in minus” – zmniejsza podstawę opodatkowania.

Czyli ulega zmniejszeniu kwota netto i podatek VAT należny. Taka sytuacja ma miejsce m.in. wtedy, gdy dokonywany jest zwrot, reklamacja czy udzielany jest rabat na transakcję.

„in plus” – zwiększa podstawę opodatkowania.

Czyli ulega zwiększeniu kwota netto i podatek VAT należny. Taka sytuacja ma miejsce głównie w przypadku pomyłek, np. gdy nastąpiła pomyłka w liczbie towarów, w cenie, w kwocie podatku.

Slim VAT

Od stycznia 2021 roku w związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej SLIM VAT zmieniły się zasady ujmowania faktur korygujących. Określony został między innymi termin dokonania korekty „in minus” oraz korekty „in plus”.

 

Korekta „in minus”

Nowość!

Obniżenia podstawy opodatkowania w wystawionej fakturze, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono korektę. Pod warunkiem, że z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodniono warunki obniżenia podstawy opodatkowania w fakturze korygującej.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona korekta, podatnik nie posiada wymaganej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokona za okres, w którym dokumentację tę uzyska.

Podatnik dokona obniżenia podstawy opodatkowania już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z dokumentacji wynika, że uzgodnił warunki transakcji z nabywcą.

Zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę.

Warto wiedzieć!

Dokumentami, które mogą posłużyć jako uzgodnienia z nabywcą, mogą być na przykład:

 • dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów,
 • korespondencja handlowa,
 • dowody zapłaty,

jeśli potwierdzają, że obie strony znają i akceptują zmienione warunki transakcji.

Wątpliwość budzi kwestia innych dokumentów, jakie podatnik musi posiadać, aby potwierdzić, że uzgodnił warunki obniżenia podstawy opodatkowania. Nie wiadomo czy wystarczy posiadanie np. korespondencji e-mailowej, w której zostanie uzgodnione obniżenie ceny. W związku z tym na podatnika spada dodatkowy obowiązek zbierania dokumentacji.

Ważne!

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkiem zmniejszenia podatku naliczonego jest nie moment otrzymania faktury, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

Od 1 stycznia dostawca nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo do tej korekty. 

 

Korekta „in plus”

Nowość!

Wprowadzono nowe przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących „in plus”:

 • jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna,
 • w sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, korekta powinna być dokonana w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą,
 • późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Przykład:

W przypadku gdy ma miejsce późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej, np. błędna stawka VAT – zastosowane 8% zamiast 23%, wówczas stanowi to przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w okresie rozliczeniowym, w którym została wykazana faktura pierwotna. Natomiast jeśli przyczyna powstała po dokonaniu sprzedaży, np. miała miejsce wymiana towaru na droższy, to wówczas korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Korekta u nabywcy

Nowość!

W przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia zostały uzgodnione z dostawcą, (z założeniem, że w tym okresie warunki zostały spełnione).

W przypadku gdy warunki te zostaną spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki zostały uzgodnione, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.

Jeżeli podatnik nie obniżył VAT naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty VAT naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Przepisy przejściowe

W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy obowiązujące do końca 2020 r.

W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r., lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy, podatnicy w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować dotychczasowe przepisy ustawy, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. Rezygnacja z tego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się nowe przepisy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000106

 • Ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002419

Materiały źródłowe:

 • Na podstawie artykułu autorstwa Aleksandry Węgielska, opublikowanego w: Gazeta Podatkowa

Link do artykułu: https://www.pit.pl/faktura-korekta/rozliczanie-faktur-korygujacych-w-2021-r-1002835

 • Na podstawie artykułu: Korekta faktury in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy, autorstwa Marcin Sądej, opublikowanego w: Poradnik Przedsiębiorcy

Link do artykułu: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-korekta-faktury-in-plus-po-stronie-sprzedawcy-i-nabywcy