SLIM VAT 2021

W poprzednim poście powiedzieliśmy o jednej ze zmian, które zostały wprowadzone od stycznia 2021. Teraz powiemy kolejnych zmianach.

SKIM VAT

Rozwiązania przyjęte jako SLIM VAT (simple, local and modern VAT) mają uprościć prowadzenie działalności gospodarczej i wprowadzają:

  1. proste fakturowanie czyli uproszczenia korekt faktur
  2. ułatwienia dla eksporterów – wydłużony termin na wywóz towarów
  3. wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym
  4. korzyści finansowe:
    • wydłużony czas na odliczenie podatku naliczonego,
    • podwyższenie limitów prezentów małej wartości
    • odliczanie VAT-u od usług gastronomicznych

Ułatwienia dla eksporterów

Dotąd podatnik miał prawo by zastosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę nastąpiła sprzedaż eksportowa i jednocześnie sprzedawca otrzymał dokument IE 599 przed złożeniem deklaracji.

Nowe regulacje wydłużają termin wywozu towarów z obowiązujących dotąd 2 miesięcy aż do 6 miesięcy.

Wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym

Dzięki nowym przepisom podatnik może do VAT zastosować zasady przeliczenia kursu walut takie jak dla przeliczenia w podatku dochodowym, czyli przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Natomiast za datę powstania przychodu – datę sprzedaży uważa się datę wystawienia faktury albo uregulowania należności lub dostarczenia towaru czy wykonania usługi.

Gdy podatnik zdecyduje się na to rozwiązanie, będzie musiał je stosować co najmniej przez 12 miesięcy.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego dla rozliczających się miesięcznie

Od 1 stycznia podatnik może ująć fakturę łącznie w ciągu 4 miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.

Dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady się nie zmieniły, odliczenia na bieżąco mogą oni dokonać w 2 następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

Odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Pakiet SLIM VAT daje możliwość odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych, pod warunkiem, że zakup usługi noclegowej służy dalszej odsprzedaży. Wcześniej podatnicy nie mogli korzystać z odliczenia VAT.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Do tej pory podatnik przekazując nieodpłatnie prezenty powyżej 10 zł zobowiązany był prowadzić ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym przekazał prezenty. SLIM VAT powiększa kwotę jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł na 20 zł.

Limit dla prezentów rejestrowanych zostanie bez zmian – 100 zł, ale doprecyzowano, że chodzi o kwotę netto zakupów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000106

Ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002419

Na podstawie artykułu: Eweliny Czechowicz pt. „SLIM VAT: uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT od 1 stycznia 2021 r.”

Link do artykułu:

https://www.pit.pl/aktualnosci/slim-vat-uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat-od-1-stycznia-2021-r-1002832

Na podstawie artykułu: Joanny Dmowskiej pt. „SLIM VAT – zmiany od 2021 r.”

Link do artykułu:

https://inforfk.pl/aktualnosci/8036665,SLIM-VAT-zmiany-od-2021-r.html