Zmiany w Slim VAT – podsumowanie

ROK 2020

ROK 2021

Korekta faktury in minus

W sytuacji kiedy podatnik chciał obniżyć podstawę opodatkowania i VAT, musiał uzyskać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Obniżenia dokonywał w okresie rozliczeniowym, w którym uzyskał potwierdzenie odbioru korekty.

Nabywca z kolei dokonywał korekty podatku naliczonego po otrzymaniu faktury korygującej.

W sytuacjach, kiedy nabywca nie odbierał korekty korekta możliwa była po udowodnieniu próby jej doręczenia i wykazaniu, że nabywca wie na jakich zasadach przebiegła transakcja.

Istnieje możliwość dokonania korekty w dacie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez sprzedającego dokumentacji wynika, że uzgodnił z kupującym warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Korekta faktury in plus

Nie było przepisu prawnego, który wskazywałby na moment ujmowania korekt in plus. Na podstawie orzecznictwa stosowana była praktyka, zgodnie z którą moment ujęcia korekty zależał od jej przyczyny

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Wspólny kurs walut

Do przeliczenia waluty obcej na złote stosowano średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Różne były zatem kursy dla VAT i podatków dochodowych.

Podatnik może na gruncie VAT przeliczać waluty obce na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.

Jeżeli dla danej transakcji podatnik nie dokonuje przeliczenia na podstawie przepisów o podatkach dochodowych, to stosuje zasady z ustawy o VAT.

Wspólny kurs walut

Do przeliczenia waluty obcej na złote stosowano średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Różne były zatem kursy dla VAT i podatków dochodowych.

Podatnik może na gruncie VAT przeliczać waluty obce na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.

Jeżeli dla danej transakcji podatnik nie dokonuje przeliczenia na podstawie przepisów o podatkach dochodowych, to stosuje zasady z ustawy o VAT.

Możliwość odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych

Podatnicy nie mieli możliwości odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych

Istnieje możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, jeżeli nabywane są one celu odsprzedaży. Dotyczy to wyłącznie przypadków kiedy usługa noclegowa nabywana  jest w imieniu własnym, ale na rzecz podmiotu trzeciego.

Prezent małej wartości

Prezenty do 10 zł nie musiały być ujmowane w ewidencji.

Wartość prezentu została zwiększona do 20 zł.

Wydłużenie terminu na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów

Termin na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie towarów wynosił 2 miesiące.

Termin został wydłużony do 6 miesięcy, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przedsiębiorca otrzymał zapłatę oraz uzyskał  dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE.

Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco

Podatek naliczony można było odliczać na bieżąco lub w 2 kolejnych miesiącach rozliczeniowych, czyli maksymalnie przez 3 miesiące

Wydłużony został termin odliczenia VAT na bieżąco dla podatników rozliczających się miesięcznie. Mogą oni dokonywać rozliczenia VAT naliczonego w 3 kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do – odliczenia – podatnicy rozliczający się miesięcznie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000106


Ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002419

Na podstawie artykułu: Eweliny Czechowicz pt. „SLIM VAT: uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT od 1 stycznia 2021 r.”

Link do artykułu:

https://www.pit.pl/aktualnosci/slim-vat-uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat-od-1-stycznia-2021-r-1002832